මාමගෙයි බැණාගෙයි ගණුදෙනුව නිසා රටට පාඩුව කෝටි 600 කට වැඩියි

මාමගෙයි බැණාගෙයි ගණුදෙනුව නිසා රටට පාඩුව කෝටි 600 කට වැඩියි

මාමගෙයි බැණාගෙයි ගණුදෙනුව නිසා රටට පාඩුව කෝටි 600 කට වැඩි බව එක්සත් සංවර්ධන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක ජනක රණවක මහතා අද (20) සඳහන් කළා. මහ බැංකු වංචාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරමින් ජනක රණවක මහතා මේ බව…