ලොව වටායක්ෂාවේෂෙන් එළිදැක්වීම කලාකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන්…

අජිත් මිහිඳුකුල විසින් ගායන කරනු ලබන  යක්ෂාවේෂෙන්  ගීතය එළිදැක්වීම පසුගිය දා බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී පැවැත්වුණා. ඒ,මාධ්‍යවේදීන්,සංගීතවේදීන්,ගී පද රචකයින් සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල   ප්‍රවීණයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් . අයෝද්‍ය ප්‍රනාන්දු විසින්  ගී පද රචනා කරන ලද …