සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පුටුව අසේලට

නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ලෙස කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන පත් කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

Be the first to comment on "සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පුටුව අසේලට"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*