තේ ආනයනය පහත වැටේ

මෙම වර්ෂයේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ ලංකාව තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 198.2 ක් අපනයනය කර ඇති අතර, එය පසුගිය වර්ෂයේ එම කාලය හා සසඳන විට කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 22.8ක පහත වැටීමක් වේ.

මේ අනුව වර්ෂයේ මුල් මාස නවයේදී තේ අපනයනයෙන් ලද ආදායමද රුපියල් බිලියන 12 කින් පමණ පහත වැටී, රුපියල් බිලියන 170.5 ක් ලෙස සටහන් වේ.

එම කාලය තුළ ලංකාවෙන් තේ ආනයනය කළ රටවල් අතුරෙන් පෙරමුණ ගෙන ඇත්තේ තුර්කිය වේ.

චීනය,ඉරානය,රුසියාව සහ ඉරාකය වැඩි වශයෙන් ලංකා තේ ආනයනය කළ අනෙකුත් රටවල් අතර වෙයි.

Be the first to comment on "තේ ආනයනය පහත වැටේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*