කඳාන පොලීසිය ඉදිරිපිට පාලන පිපිරීමක්

කඳාන පොලීසිය ඉදිරිපිට තිබී සැකකටයුතු පාර්සලයක් හමුව තිබෙනවා.

එම පාර්සලය පාලන පිපිරීමක් සිදු කර විනාශ කර දැමීමට නාවික හමුදාව සුදානම්ව සිටින බවත් වාර්තා වෙනවා.

Be the first to comment on "කඳාන පොලීසිය ඉදිරිපිට පාලන පිපිරීමක්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*