දෙවෙනි ඉණිමේ අලුත්ම හැඩකාරිය සින්ඩරෙල්ලා කුමරියට හැඩවෙයි

Buddhika Jayawardana Photography 0772600658
Hair and Makeup – Manjula Hadapangoda 0776261006
Cinderella Dresses – H&H bridal dresses 0710825380
Prince Outfits – Groomstar 0765577338
Talent by – Nethmi Roshel Rogers & Ashan Fonseca

Be the first to comment on "දෙවෙනි ඉණිමේ අලුත්ම හැඩකාරිය සින්ඩරෙල්ලා කුමරියට හැඩවෙයි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*