පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා කොමිසමට බලය තිබියදීත් මේ කරන්නේ මොනවාද ? – නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක අසයි

පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා අවස්ථාව තිබියදීත් ඊට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වන බව නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතා පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය සඳහාවූ බලය ප්‍රමාණාත්මකව කොමිසමට ලැබී ඇති බවයි.

Be the first to comment on "පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා කොමිසමට බලය තිබියදීත් මේ කරන්නේ මොනවාද ? – නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක අසයි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*