එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස(BREAKING NEWS)

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කිරීමට අවසන් තීරණයට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ පක්ෂයේ ප්‍රධානින් අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප මෙන්න

Be the first to comment on "එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස(BREAKING NEWS)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*